TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA RECOMANDATE CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ŞCOLILE DE AGENŢI DE POLIŢIE SESIUNEA IANUARIE 2019

0
975

I.TEMATICA (pe disciplinele de concurs)

1. LIMBA ROMÂNĂ

LEXIC
–Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului;
–Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu(de bază şi secundar) şi sensul figurat;
–Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală și câmpul lexical;
–Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele;
–Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele;
–Regionalismele. Arhaismele;
–Cuvintele polisemantice;
–Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii);
–Pleonasmul.

NOŢIUNI DE FONETICĂ
–Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul;
–Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe;
–Folosirea corectă a accentului în limba română.

MORFOSINTAXA
–Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile. Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoană, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice;
–Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie).

NOŢIUNI DE SINTAXĂ
–Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt;
–Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor;
–Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare). Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia şi pauza;
–Fraza. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază.
Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent;
–Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie.

SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI
–Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă;
–Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă;
–Atributul şi propoziţia subordonată atributivă;
–Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţ ial de cauză şi de scop.
Complementul direct şi indirect;
–Propoziţia subordonată completivă directă. Propoziţia subordonată completivă indirectă.
Propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop. Propoziţiile subordonate circumstanţiale condiţionale, concesive, consecutive. Expansiunea şi contragerea;
–Acordul.

SCRIEREA FUNCŢIONALĂ :
–Tipuri de scrisori;
–Cererea;
–Procesul
–verbal;
–Curriculum vitae (în format european);
–Invitaţia.

ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA :
–Semnele de punctuaţie: virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză;
–Semnele ortografice: cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic.

2. LIMBA ENGLEZĂ
MORFOLOGIA
VERBUL
–Categoriile gramaticale ale verbului;
–Timpul: PRESENT, TRECUT, PREZENT PERFECT, TRECUT PERFECT, VIITOR;
–Aspectul simplu şi continuu,perfect;
–Diateza: Activă, Pasivă, Verbe cauzative (have, get);
–Persoana şi numărul;
–Formele nepersonale ale verbului;
–Expresii impersonale;
–Verbele auxiliare;
–Verbele modale;
–Construcții cu subjonctivul;
–Verbe cu prepoziții obligatorii;
–Verbe frazale.
SUBSTANTIVUL
–Numarul substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor;
–Substantive numărabile & Substantive nenumărabile.
ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI
–Articolul hotărât. Articolul nehotărât. Articolul zero. Omisiunea articolului;
–Adjectivul demonstrativ. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul nehotărât.
NUMERALUL
–Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul fracţionar. Numeralul colectiv.
Numeralul multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial.
PRONUMELE
–Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ.
Pronumele relativ. Pronumele nehotărât. Pronumele negativ.
ADJECTIVUL
–Comparaţia adjectivelor. Formarea comparativului şi superlativului. Comparaţia neregulată a adjectivului. Locul adjectivului în propoziţie.
ADVERBUL
–Comparaţia adverbului.
PREPOZIŢIA
SINTAXA
–Acordul;
–Ordinea cuvintelor în propoziţie;
–Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative etc.);
–Propoziţii condiţionale (I, II, III); Propoziţii condiţionale mixte;
–Corespondenţa timpurilor;
–Vorbirea directă şi indirectă;
–Întrebări disjunctive;
–Propoziția temporală
.
3. LIMBA FRANCEZĂ
MORFOLOGIA
ARTICOLUL
–Articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul partitiv;
–Omisiunea articolului.
SUBSTANTIVUL
–Genul substantivelor;
–Femininul și pluralul substantivelor neregulate;
–Substantive cu două genuri.
ADJECTIVUL
–Locul adjectivului calificativ. Adjective care îşi schimbă sensul după loc;
–Femininul adjectivului calificativ. Pluralul adjectivului calificativ;
–Acordul adjectivului calificativ;
–Adjectivele demonstrative, adjectivul numeral, adjectivul posesiv, adjectivul nehotărât.
PRONUMELE
–Pronumele personal (aton, tonic), il–cu valoare de pronume neutru, pronumele personal complement, pronumele demonstrativ, pronumele posesiv, pronumele interogativ, pronumele adverbiale–en, y, pronumele relativ, pronumele nehotărât.
VERBUL
–Verbe de grupa întâi, grupa a doua, grupa a treia : moduri verbale, timpuri verbale;
–Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu être, cu avoir, cu verbele reflexive);
–Moduri verbale: indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu, gerunziu;
–Timpuri verbale: simple şi compuse;
–Diatezele: activă, pasivă, reflexivă;
–Verbele impersonale;
–Concordanţa timpurilor la modul indicativ;
–Si condiţional, Si dubitativ.
ADVERBUL
–Tipuri de adverbe (mod, timp, loc, cantitative, negative, afirmative, interogative);
–Formarea adverbelor de mod. Poziţia adverbelor negative. Ne expletiv;
–Adverbe la comparativ şi superlativ.
CUVINTE DE LEGĂTURĂ
–Prepoziţia (principalele prepoziţii, forme, loc, repetare, omisiune, întrebuinţare), locuţiuni prepoziţionale. Conjuncţia (coordonatoare, subordonatoare).
SINTAXA
–Sintaxa propoziţiei : exprimarea afirmaţiei, negaţiei, interogaţiei;
–Întrebuinţarea negaţiei ne. Suprimarea negaţiei pas. Interogaţia totală, parţială;
–Sintaxa frazei: propoziţii subordonate relative, completive, infinitivale, temporale, circumstanţiale cauzale, concesive, consecutive, de scop;
–Discursul raportat.
LEXIC
–Expresii, sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte.

II. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE
 Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele Ministerului Educaţiei Naționale şi aflate în vigoare în anul şcolar 2017–2018, dinmateria cărora se stabilesc subiectele de concurs;
Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, ediția a–II–a.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.