Tematica și bibliografia recomandată pentru concursul de admitere în unităţile de învăţământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R – sesiunea ianuarie 2018

0
759

I. TEMATICA CONCURSULUI DE ADMITERE, PE DISCIPLINELE DE CONCURS

1. LIMBA ROMÂNĂ

LEXIC
– Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului
– Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat
– Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală și câmpul lexical
– Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele
– Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele
– Regionalismele. Arhaismele
– Cuvintele polisemantice
– Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii)
– Pleonasmul
NOŢIUNI DE FONETICĂ
– Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul
– Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe
– Folosirea corectă a accentului în limba română
MORFOSINTAXA
– Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile. Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoană, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice
– Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie)
NOŢIUNI DE SINTAXĂ
– Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt
– Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor
– Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare). Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia şi pauza
– Fraza. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază. Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent
– Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie
SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI
– Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă
– Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă
– Atributul şi propoziţia subordonată atributivă
–Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Complementul direct şi indirect
– Propoziţia subordonată completivă directă. Propoziţia subordonată completivă indirectă. Propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop. Propoziţiile subordonate circumstanţiale condiţionale, concesive, consecutive. Expansiunea şi contragerea
– Acordul
SCRIEREA FUNCŢIONALĂ:
-Tipuri de scrisori
-Cererea
-Procesul-verbal
-Curriculum vitae (în format european)
-Invitaţia
ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA:
– Semnele de punctuaţie: virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză
– Semnele ortografice: cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic

2. LIMBA ENGLEZĂ

MORFOLOGIA
VERBUL
– Categoriile gramaticale ale verbului
– Timpul : PRESENT, TRECUT, PREZENT PERFECT, TRECUT PERFECT, VIITOR
– Aspectul simplu şi continuu, perfect
– Diateza: Activă, Pasivă, Verbe cauzative (have, get)
– Persoana şi numărul
– Formele nepersonale ale verbului
– Expresii impersonale
– Verbele auxiliare
– Verbele modale
– Construcții cu subjonctivul
– Verbe cu prepoziții obligatorii
– Verbe frazale
SUBSTANTIVUL
– Numărul substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor
– Substantive numărabile & Substantive nenumărabile
ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI
– Articolul hotărât. Articolul nehotărât. Articolul zero. Omisiunea articolului
– Adjectivul demonstrativ. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul nehotărât
NUMERALUL
– Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul fracţionar. Numeralul colectiv. Numeralul multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial
PRONUMELE
– Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele relativ. Pronumele nehotărât. Pronumele negativ
ADJECTIVUL
– Comparaţia adjectivelor. Formarea comparativului şi superlativului. Comparaţia neregulată a adjectivului. Locul adjectivului în propoziţie

ADVERBUL
– Comparaţia adverbului
PREPOZIŢIA

SINTAXA
– Acordul
– Ordinea cuvintelor în propoziţie
– Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative etc.)
– Propoziţii condiţionale (I, II, III); Propoziţii condiţionale mixte
– Corespondenţa timpurilor
– Vorbirea directă şi indirectă
– Întrebări disjunctive
– Propoziția temporală

3. LIMBA FRANCEZĂ

MORFOLOGIA
ARTICOLUL
– Articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul partitiv
– Omisiunea articolului
SUBSTANTIVUL
– Genul substantivelor
– Femininul și pluralul substantivelor neregulate
– Substantive cu două genuri
ADJECTIVUL
– Locul adjectivului calificativ. Adjective care îşi schimbă sensul după loc
– Femininul adjectivului calificativ. Pluralul adjectivului calificativ
– Acordul adjectivului calificativ
– Adjectivele demonstrative, adjectivul numeral, adjectivul posesiv, adjectivul nehotărât
PRONUMELE
– Pronumele personal (aton, tonic), il – cu valoare de pronume neutru, pronumele personal complement, pronumele demonstrativ, pronumele posesiv, pronumele interogativ, pronumele adverbiale – en, y, pronumele relativ, pronumele nehotărât
VERBUL
– Verbe de grupa întâi, grupa a doua, grupa a treia : moduri verbale, timpuri verbale
– Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu être, cu avoir, cu verbele reflexive)
– Moduri verbale: indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu, gerunziu
– Timpuri verbale: simple şi compuse
– Diatezele: activă, pasivă, reflexivă
– Verbele impersonale
– Concordanţa timpurilor la modul indicativ
– Si condiţional, Si dubitativ
ADVERBUL
– Tipuri de adverbe (mod, timp, loc, cantitative, negative, afirmative, interogative)
– Formarea adverbelor de mod. Poziţia adverbelor negative. Ne expletiv
– Adverbe la comparativ şi superlativ
CUVINTE DE LEGĂTURĂ
– Prepoziţia (principalele prepoziţii, forme, loc, repetare, omisiune, întrebuinţare), locuţiuni prepoziţionale. Conjuncţia (coordonatoare, subordonatoare)

SINTAXA
– Sintaxa propoziţiei: exprimarea afirmaţiei, negaţiei, interogaţiei
– Întrebuinţarea negaţiei ne. Suprimarea negaţiei pas. Interogaţia totală, parţială
– Sintaxa frazei: propoziţii subordonate relative, completive, infinitivale, temporale, circumstanţiale cauzale, concesive, consecutive, de scop
– Discursul raportat
LEXIC
– Expresii, sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte

II. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE

 Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele Ministerului Educaţiei Naționale şi aflate în vigoare în anul şcolar 2016 – 2017, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.
 Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, ediția a-II-a.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.